Elisabeth Figenschau - Management Consulting

Under visjonen "Communication with a sound of the heart", som retningsgivende tilnærming og ledesnor, tilbyr jeg tjenester innen:

  • Organisasjonsendringer / omstillingsprosesser
  • Utvikling av bedrifts- / samarbeidskultur
  • Fasilitere grupper / lede nettverksgrupper 
  • Kommunikasjon og samspill på arbeidsplassen
  • Bistand ved konflikter, forebygging og håndtering
  • Bistand ved varsling, mobbing og trakassering
  • Samtaletilbud og oppfølgingstilbud til ledere /ansatte
  • HMS-relaterte kurs innen systematisk HMS-arbeid
  • HMS-relatert kurs innen Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Foredrag / kurs / opplæring i tema etter bestilling


Min filosofi er at virksomheter lykkes best i å nå sin visjon og sine mål når det er et samspill mellom alle nivåer i virksomheten. Et godt samspill er bygd på forståelsen av at den beste opplevelsen av måloppnåelse er når alle opplever egne interesser ivaretatt så langt det er mulig.  

Innhold i samspill som bygger på anerkjennelse, tillit, respekt for den enkelte, likeverdighet og ansvarlighet for egne handlinger stimulerer til reflekterte og gode valg.